2021

ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΜΕΛΩΝ 3.540,00 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ 26.070,60
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ 2.197,79 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ 171.696,27 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΑ 318.081,97
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΧΟΡΗΓΙΕΣ 111.815,00 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ 11.821,30
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΙΔΡΥΜΑΤΑ 104.400,85 ΑΓΟΡΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 89.325,39
ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 14.170,00 ΕΞΟΔΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ 9.400,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΑ 312.253,39
ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 81.950,68 ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ 3.939,83
ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ 7,65

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020

ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΜΕΛΩΝ 2.680,00 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ 23.378,78
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ 10.278,00 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ 111.117,97
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΧΟΡΗΓΙΕΣ 33.012,58 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ 22.190,48 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΑ 249.617,76
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΙΔΡΥΜΑΤΑ 37.899,94 ΑΓΟΡΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 2.399,99
ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 45.900,00 ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ 425,85
ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 119.840,77 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΑ 159.513,07
ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ 6,47

         

 

 

2019

ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΜΕΛΩΝ 2.930,00 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ 25.505,80 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΑ 129.982,79
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ 12.975,00 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ 70.719,34
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΧΟΡΗΓΙΕΣ 18.455,00 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ 37.477,63 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΑ 134.449,67
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΙΔΡΥΜΑΤΑ 60.617,61 ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ 746,90
ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 35.000,00
ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ 5,18

         

 

 

 

2018

 

ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΜΕΛΩΝ 1.950,00 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ 12.509,07 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΑ 191.636,69
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ 30.731,00 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ 19.399,67
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΧΟΡΗΓΙΕΣ 38.212,58 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ 44.174,35 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΑ 167.657,95
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΙΔΡΥΜΑΤΑ 91.550,44 ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ 560,00
ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 21.500,00 ΕΞΟΔΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 91.014,86
ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 7.690,20
ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ 2,47