Όροι Χρήσης

Ο χρήστης του παρόντος ιστότοπου οφείλει να μελετήσει, κατανοήσει και αποδεχθεί ανεπιφύλακτα, το σύνολο των «Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης», όπως αναλυτικά αναφέρονται στη συνέχεια. Κατά την περίπτωση που ο επισκέπτης/ χρήστης διαφωνεί με μέρος ή με το σύνολο των «Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης», οφείλει να απέχει από τη χρήση του παρόντος ιστότοπου.
Η «Ένωση Κυριών Δράμας-Σπίτι Ανοιχτής Φιλοξενίας» διατηρεί το δικαίωμα της αναθεώρησης, τροποποίησης και επικαιροποίησης των παρόντων όρων χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Η εξακολούθηση χρήσης του ιστότοπου μετά τις τυχόν αλλαγές συνεπάγεται την αποδοχή των όρων αυτών.

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Το σύνολο του περιεχομένου του παρόντος ιστότοπου (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερόμενα ήτοι κείμενα, διακριτικά γνωρίσματα, φωτογραφικό υλικό, video, γραφικά, απεικονίσεις κλπ αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της «Ένωσης Κυριών Δράμας-Σπίτι Ανοιχτής Φιλοξενίας» (πλην των ρητά εξαιρουμένων όπως πνευματικά δικαιώματα τρίτων, προϊόντα ή υπηρεσίες τρίτων που φιλοξενούνται στον παρόντα ιστότοπο) και προστατεύονται σύμφωνα με την κείμενες εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής ιδιοκτησίας.
Η «Ένωση Κυριών Δράμας-Σπίτι Ανοιχτής Φιλοξενίας» δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για Προϊόντα ή υπηρεσίες που φιλοξενούνται στον παρόντα ιστότοπο και ανήκουν σε τρίτους. Τυχόν αναπαραγωγή, χρήση ή διανομή του περιεχομένου στον παρόντα ιστότοπο υλικού για κάθε χρήση απαιτεί την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της «Ένωσης Κυριών Δράμας- Σπίτι Ανοιχτής Φιλοξενίας».
Υπάρχει η υποχρέωση αφαίρεσης έργων πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων που βρίσκονται στον διαδικτυακό τόπο, κατόπιν αιτήματος του δικαιούχου.

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Το Φιλανθρωπικό Σωματείο «Ένωση Κυριών Δράμας-Σπίτι Ανοιχτής Φιλοξενίας» που εδρεύει στη Δράμα, επί της οδού Ελ.Βενιζέλου 114 (τηλ. 25210 46062 / 58015 / 55925) σας ενηµερώνει υπό την ιδιότητά του ως υπευθύνου επεξεργασίας και σύµφωνα µε τον Γενικό Κανονισµό (ΕΕ) 2016/679 για την Προστασία Δεδοµένων και τις σχετικές διατάξεις της κείµενης ελληνικής νοµοθεσίας περί προστασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα (ν. 4624/2019), ότι προβαίνει σε επεξεργασία των προσωπικών σας δεδοµένων που υποβάλλετε µέσω της ιστοσελίδας του https://dlu.gr σύµφωνα µε τα κατωτέρω:

Ποια προσωπικά σας δεδοµένα συλλέγουµε και επεξεργαζόµαστε και για ποιους σκοπούς;
Η «Ένωση Κυριών Δράμας-Σπίτι Ανοιχτής Φιλοξενίας» συλλέγει κατά περίπτωση τα ακόλουθα δεδομένα: Ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, διεύθυνση αλληλογραφίας, αριθμό ταυτότητας, οικογενειακή κατάσταση (έγγαμος/άγαμος), αριθμός μελών οικογένειας διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail), τηλέφωνο, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ. Συγκεκριμένα μέσω της φόρμας επικοινωνίας και του newsletter συλλέγει το ονοματεπώνυμο και το email των χρηστών. Σκοπός της συλλογής και επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων είναι η επικοινωνία και ενημέρωση των χρηστών του παρόντος ιστότοπου για δράσεις, εκδηλώσεις, προσκλήσεις ενδιαφέροντος, προγράμματα και κάθε είδους πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει η «Ένωση Κυριών Δράμας-Σπίτι Ανοιχτής Φιλοξενίας».

Ποιοι έχουν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδοµένα;
Η «Ένωση Κυριών Δράμας-Σπίτι Ανοιχτής Φιλοξενίας» δεν γνωστοποιεί, διαβιβάζει, δημοσιοποιεί ή διαθέτει με οποιονδήποτε άλλο τρόπο στοιχεία των επισκεπτών/χρηστών του ιστότοπου σε τρίτους, που δε σχετίζονται με την ίδια, χωρίς την συγκατάθεσή τους, εκτός αν τούτο επιβάλλεται από το νόμο ή δικαστική απόφαση ή ζητηθεί από οποιαδήποτε κρατική ή κανονιστική αρχή.

Ποιες είναι οι νομικές βάσεις επεξεργασίας;
Για να είναι νόμιμη η επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, κατ’ αρθ. 6 ΓΚΠΔ απαιτείται τουλάχιστον ένα από τα παρακάτω: 1) η συναίνεσή σας, ή 2) η εκτέλεση της σύμβασης την οποία έχετε συνάψει, ή για την λήψη μέτρων η αίτησή σας πριν την σύναψη σύμβασης, ή 3) η συμμόρφωση της «Ένωσης Κυριών Δράμας-Σπίτι Ανοιχτής Φιλοξενίας» ως Υπευθύνου Επεξεργασίας σε υποχρέωση από το νόμο, ή 4) η εξασφάλιση σημαντικού σας συμφέροντος ή συμφέροντος άλλου φυσικού προσώπου, ή 5) η ύπαρξη λόγων δημοσίου συμφέροντος, ή 6) το έννομο συμφέρον του Υπεύθυνου Επεξεργασίας ή τρίτου. Κατόπιν ενημερώσεως για τον σκοπό της συλλογής, επεξεργασίας και προστασίας των προσωπικών δεδομένων, κάθε Υποκείμενο Προσωπικών Δεδομένων συναινεί με την δήλωση συγκατάθεσης για την συλλογή, επεξεργασία και προστασία των προσωπικών δεδομένων. Είναι δυνατή, όμως, η άρση της εν λόγω συγκατάθεσης χωρίς δήλωση και χωρίς πρωθύστερη ενημέρωση της «Ένωσης Κυριών Δράμας-Σπίτι Ανοιχτής Φιλοξενίας».

Για πόσο χρόνο τηρούµε τα προσωπικά σας δεδοµένα;
Μέχρι την τυχόν ανάκληση της συγκατάθεσής σας για την αποστολή των ενηµερωτικών δελτίων.

Τι δικαιώµατα έχετε για την προστασία των προσωπικών σας δεδοµένων;
Ως Υποκείμενα Προσωπικών Δεδομένων έχετε την δυνατότητα να επικαλείσθε όλα τα δικαιώματα που αντλούν από ΓΚΠΔ, δηλαδή:

Δικαίωμα ενημέρωσης για τα προσωπικά σας δεδομένα μετά από επικοινωνία με τον υπεύθυνο επεξεργασίας (αρθ.13 ΓΚΠΔ). Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ενημερωθείτε από εμάς για τα προσωπικά σας δεδομένα που διατηρούμε.
Δικαίωμα πρόσβασηςστα προσωπικά σας δεδομένα (αρθ 15 ΓΚΠΔ). Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να έχετε πρόσβαση στα δεδομένα σας και να λάβετε αντίγραφά τους.
Δικαίωμα διόρθωσηςτων προσωπικών σας δεδομένων που τηρούμε αν δεν είναι σωστά καταχωρημένα ή θέλουν συμπλήρωση (αρθ. 16 ΓΚΠΔ). Έχετε τη δυνατότητα να απευθυνθείτε σε εμάς για να διορθώσουμε τα δεδομένα που είναι ανακριβή ή ελλιπή.
Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίαςτων προσωπικών σας δεδομένων (αρθ. 18 ΓΚΠΔ). Σε περίπτωση που διαφωνείτε με τον τρόπο που επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, μπορείτε να αιτηθείτε τον περιορισμό της επεξεργασίας.
Δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων αν αυτά δεν είναι πλέον απαραίτητα (αρθ. 17 ΓΚΠΔ). Εφόσον δεν μας υποχρεώνει κάποιο νομοθετικό πλαίσιο να διατηρήσουμε τα δεδομένα που σχετίζονται με εσάς, μπορείτε να μας ζητήσετε να τα διαγράψουμε.
Δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων και μεταφοράς τους σε άλλο Υπεύθυνο Επεξεργασίας μέσω της προηγούμενης χορήγησής τους από την Ένωση Κυριών Δράμας-Σπίτι Ανοιχτής Φιλοξενίας» σε μορφή κειμένου με δομή, κοινώς χρησιμοποιούμενο, που μπορεί να αναγνωσθεί από τα μηχανήματα (αρθ. 20 ΓΚΠΔ). Μπορείτε να μας ζητήσετε να διαβιβάσουμε τα δεδομένα σας σε άλλο φορέα.
Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των δεδομένων (αρθ. 21 ΓΚΠΔ). Σε περίπτωση, όμως, που νομική βάση επεξεργασίας είναι η συγκατάθεση, δεν έχετε δικαίωμα εναντίωσης.

Πού μπορείτε να υποβάλλετε καταγγελία;
Eφόσον θεωρείτε ότι προσβάλλονται τα δικαιώµατά σας µε οποιονδήποτε τρόπο, μπορείτε να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα www.dpa.gr

Πως µπορείτε να ασκήσετε τα ανωτέρω δικαιώµατά σας;
Είναι απαραίτητη η αποστολή email στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected], ώστε να ασκήσετε τα ανωτέρω δικαιώματά σας ως Υποκείμενα Προσωπικών Δεδομένων.

 

Σας ενημερώνουμε ότι:

η Ένωση Κυριών Δράμας-Σπίτι Ανοιχτής Φιλοξενίας έχει σε κάθε περίπτωση δικαίωµα να αρνηθεί την ικανοποίηση του αιτήµατός σας για περιορισµό της επεξεργασίας ή διαγραφή των προσωπικών σας δεδοµένων εάν η επεξεργασία ή η τήρηση αυτών είναι απαραίτητη για τη θεµελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νόµιµων δικαιωµάτων του ή την εκπλήρωση νόµιµων υποχρεώσεών του.
Η άσκηση του δικαιώµατος στη φορητότητα δεν συνεπάγεται τη διαγραφή των δεδοµένων σας από τα αρχεία της Ένωσης Κυριών Δράμας-Σπίτι Ανοιχτής Φιλοξενίας, η οποία τελεί υπό τους όρους της αµέσως προηγούµενης παραγράφου.
Η άσκηση των ανωτέρω δικαιωµάτων ενεργεί για το µέλλον και δεν αφορά σε ήδη εκτελεσθείσα επεξεργασία δεδοµένων.
Η Ένωση Κυριών Δράμας-ΣΑΦ συλλέγει και επεξεργάζεται µε απόλυτη ασφάλεια όλα τα προσωπικά δεδοµένα των χρηστών του ιστοτόπου, αλλά και γενικότερα των ωφελουμένων. Διαθέτει και εφαρµόζει διαδικασίες και συστήµατα που διασφαλίζουν τον απόρρητο χαρακτήρα των προσωπικών δεδοµένων και της επεξεργασίας τους, όπως και την προστασία τους από τυχαία ή αθέµιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευµένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη µορφή αθέµιτης επεξεργασίας.

Δηλώσεις Αποποίησης
Στο πλαίσιο λειτουργίας του παρόντος ιστότοπου καταβάλλεται κάθε προσπάθεια ώστε το σύνολο του περιεχομένου του να αποτυπώνεται με ακρίβεια και ορθότητα. Για την ζημία και την χρηματική ικανοποίηση χρηστών του διαδικτυακού τόπου ή τρίτων, εξαιτίας της μη λειτουργίας του διαδικτυακού τόπου ή της μη παροχής πληροφοριών που παρέχονται από αυτόν ή παρεμβάσεων τρίτων που δεν επιτρέπονται σε πληροφορίες που παρέχονται μέσω του διαδικτυακού τόπο, δεν ευθύνεται η «Ένωση Κυριών Δράμας-Σπίτι ανοικτής Φιλοξενίας».

Οι χρήστες του ιστότοπου ενημερώνονται ότι καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για την εύρυθμη λειτουργία του παρόντος, όμως, δεν είναι δυνατή η παροχή εγγυήσεων για την χωρίς διακοπή ή σφάλματα λειτουργία του ιστότοπου ή των servers, εγγυήσεων που δεν περιέχουν ιούς ή άλλα κακόβουλα στοιχεία όσον αφορά τόσο το διαδικτυακό τόπο όσο και άλλο server από τον οποίο μεταδίδεται ο διαδικτυακός τόπος.

Δηλώσεις Αποποίησης
Η «Ένωση Κυριών Δράμας-Σπίτι Ανοιχτής Φιλοξενίας» δεν έχει υποχρέωση απάντησης σε αιτήματα κάθε είδους που τυχόν της αποστέλλονται μέσω του ιστοτόπου και των ηλεκτρονικών της διευθύνσεων, εκτός αν υποχρεούται προς τούτο δυνάμει διατάξεων αναγκαστικού δικαίου ή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων.

Σύνδεσμοι (Links)

Στον διαδικτυακό τόπο www.dlu.gr περιλαμβάνονται σύνδεσμοι (links) προς άλλους (sites), τους οποίους διαχειρίζονται πρόσωπα (φυσικά ή νομικά) στην ιδιοκτησία των οποίων ανήκουν. Η «Ένωση Κυριών Δράμας-Σπίτι Ανοιχτής Φιλοξενίας» ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι των χρηστών για τους όρους και τις προϋποθέσεις λειτουργίας των ιστότοπων αυτών. Η τήρηση των όρων και των προϋποθέσεων των ιστοσελίδων αυτών είναι υποχρεωτική από τους χρήστες του διαδικτυακού τόπου ,οι οποίοι οφείλουν να απευθύνονται στους παρόχους των ιστοσελίδων για οποιοδήποτε ανακύπτον ζήτημα.

Ενημερωτικά δελτία (newsletters)

Κάθε χρήστης μπορεί, κατόπιν σχετικής εγγραφής του, να λαμβάνει τα ενημερωτικά δελτία της «Ένωση Κυριών Δράμας-Σπίτι Ανοιχτής Φιλοξενίας». Ανά πάσα στιγμή δύναται ο χρήστης να ζητήσει τη διακοπή λήψης ενημερωτικών δελτίων με σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα που αποστέλλεται στη διεύθυνση [email protected]

Περιεχόμενο που υποβάλλεται από τους χρήστες

Η «Ένωση Κυριών Δράμας-Σπίτι Ανοιχτής Φιλοξενίας», έχει κάθε νόμιμο δικαίωμα να προβεί σε έλεγχο του υλικού που υποβάλλουν προς δημοσίευση οι χρήστες του παρόντος ιστότοπου, όταν και όπως προβλέπεται, ώστε να αποκλείει τη δημοσίευση υλικού παράνομου, απειλητικού, δυσφημιστικού, προσβλητικού, άσεμνου, σκανδαλώδους, εκβιαστικού, ή οποιουδήποτε άλλου θα μπορούσε να θεωρηθεί παράνομο, να εγείρει νομική ευθύνη ή με άλλο τρόπο παραβιάζει το νόμο και το δικαίωμα τούτο αναγνωρίζεται από τους χρήστες.
Ο επισκέπτης/χρήστης του παρόντος ιστότοπου φέρει ακέραια και αποκλειστική ευθύνη για το περιεχόμενο του υλικού που δημοσιεύει, αποκλειόμενης κάθε ευθύνης της «Ένωση Κυριών Δράμας-Σπίτι Ανοιχτής Φιλοξενίας» για τυχόν ζημία ή απώλεια που δύναται να προκληθεί από ενέργειες των επισκεπτών /χρηστών.

Περιορισμός ευθύνης

Κάθε επισκέπτης/χρήστης κάνει χρήση του παρόντος ιστοτόπου κατά την ελεύθερη βούλησή. Η χρήση των υπηρεσιών του παρόντος ιστοτόπου συνεπάγεται και εξ’ αυτής τεκμαίρεται η πλήρης και ανεπιφύλακτη αποδοχή αυτών. Αποκλειόμενης κάθε ευθύνης της «Ένωση Κυριών Δράμας-Σπίτι Ανοιχτής Φιλοξενίας» για ενέργειες/επιλογές των χρηστών που πραγματοποιούνται κατά τη βούληση τους.

Αποκλεισμός Προτροπών – Συμβουλών

Κανένα μέρος του παρεχόμενου στους χρήστες περιεχομένου του δικτυακού τόπου δεν αποτελεί και δεν μπορεί να θεωρηθεί σε καμία περίπτωση, άμεσα ή έμμεσα, παρότρυνση, οδηγία, συμβουλή ή προτροπή για οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη, αντιθέτως εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των χρηστών κατόπιν προσωπικής αξιολόγησης να ενεργήσουν με βάση τη δική τους βούληση, αποκλειόμενης οποιασδήποτε ευθύνης της «Ένωση Κυριών Δράμας-Σπίτι Ανοιχτής Φιλοξενίας».

Απαγόρευση για ανήλικους

Ο επισκέπτης/χρήστης διά της περιηγήσεως στον ιστότοπο δηλώνει υπεύθυνα ότι είναι τουλάχιστον 18 ετών και δικαιοπρακτικά ικανός προς σύναψη της παρούσας συμφωνίας. Οι ανήλικοι απαγορεύεται να επισκέπτονται τις ιστοσελίδες του παρόντος δικτυακού τόπου, καθότι σύμφωνα με το νόμο αυτές απευθύνονται αποκλειστικά σε ενήλικες. Αν ανήλικοι αυτοβούλως επισκεφθούν ιστοσελίδες ή κάνουν χρήση υπηρεσιών προσβάσιμων μέσα από τις σελίδες του παρόντος δικτυακού τόπου, οι οποίες είναι δυνατόν να θεωρηθούν ακατάλληλες ή επιβλαβείς γι’ αυτούς, οι διαχειριστές του παρόντος δικτυακού τόπου δε φέρουν ουδεμία ευθύνη.

Εφαρμοστέο Δίκαιο

Οι αναφερόμενοι «Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης» και κάθε τυχόν τροποποίησή τους διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από την παρούσα σύμβαση αρμόδια ορίζονται τα καθ’ ύλη δικαστήρια της Δράμας.

Πολιτική «Cookies»

Δικαιούται ο διαχειριστής του παρόντος διαδικτυακού τόπου να χρησιμοποιεί cookies, παρακολούθηση διευθύνσεων Πρωτοκόλλου Internet (IP) κ.α . ,ώστε να αναγνωρίζει τους χρήστες. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στην συσκευή κάθε επισκέπτη/χρήστη χωρίς να ενημερώνονται για οποιοδήποτε έγγραφο ή αρχείο ,και χρησιμοποιούνται για την διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη/χρήστη κατά την χρήση συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων του ιστότοπου .Τα συλλεγόμενα στοιχεία είναι δυνατόν να περικλείουν τον τύπο του φυλλομετρητή (browser) που χρησιμοποιεί ο επισκέπτης/χρήστης, το είδος της ηλεκτρονικής συσκευής, το λειτουργικό του σύστημα, τους παρόχους διαδικτυακών υπηρεσιών. Γίνεται αυτόματα συλλογή σχετικά με τις τοποθεσίες, που επισκέπτεται ο επισκέπτης/χρήστης, και τους συνδέσμους σε ιστοχώρους τρίτων, που είναι πιθανόν να επιλέξει μέσω της χρήσης του ιστοτόπου. Είναι δυνατή η προειδοποίηση για την χρήση των cookies ή η μη αποδοχή της χρήσης των cookies κατόπιν ρυθμίσεως του προγράμματος πλοήγησης στο Διαδίκτυο (web browser) από τον επισκέπτη/χρήστη. Αν ο επισκέπτης/χρήστης απενεργοποιήσει την χρήση των cookies υπάρχει πιθανότητα να μην εμφανίζονται ορισμένες λειτουργίες.